THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM/TRÒ CHƠIBỮA TIỆC NỐT NHẠC

1.GIỚI THIỆU

 

2.ĐỊNH NGHĨA

 

Trong phạm vi của Điều Khoản Sử Dụng này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi.

3.PHƯƠNG THỨC ĐĂNG NHẬP SẢN PHẨM

Để sử dụng Trò Chơi, Bạn cần phải có tài khoản để đăng nhập vào Trò Chơi. Việc tạo tài khoản và đăng nhập vào Trò Chơi có thể thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

4.THU THẬP, SỬ DỤNG & BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

                (a) Họ và tên;

                (b) Ngày, tháng, năm sinh;

                (c) Địa chỉ đăng ký thường trú;

                (d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

                (e) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

5.DỊCH VỤ TRÒ CHƠI

6.HÀNH VI VI PHẠM & BIỆN PHÁP XỬ LÝ

(a) Lợi dụng việc sử dụng Trò Chơi để:

7.GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÒ CHƠI

8.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

10.LUẬT ÁP DỤNG

11.SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ HIỆU LỰC

12.ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI